Oprogramowanie TIMATE

Zintegrowane rozwiązanie On-Premises działające na Windows Server z bazą danych MS SQL Server.

Aplikacja płynnie współpracująca z kartami i centralkami TIMATE w wielu lokalizacjach w całym przedsiębiorstwie.
Kup Wdrożenie pilotażowe
Zobacz film
Aplikacja pod Windows

Aplikacja posiada następujące standardowe moduły:

MODUŁ REJESTRACJI CZASU PRACY

Moduł umożliwia tworzenie harmonogramów czasu pracy, przydzielania ich do pracowników, a następnie ewidencjonowanie czasu pracy na podstawie danych płynących z kart. Moduł umożliwia zaznaczanie delegacji, L4 i urlopów itp. Oraz dystrybucję harmonogramów czasu pracy na karty. Moduł pozwala również na wykrywanie, kiedy należy rejestrować czas pracy, a kiedy tego nie robić. Uwzględnia takie naruszenia jak: odkładanie kart, noszenie dwóch kart naraz.

Zobacz więcej

MODUŁ ANALIZ CZASU PRACY

Moduł tworzy raporty i analizy związane z rejestracją czasu pracy pracowników oraz przedmiotów. Moduł zawiera zestawienia, tworzy raporty i analizy związane z zarejestrowanymi danymi na temat intensywności ruchu i lokacji (wymaga modułu lokacji). Dane te pozwalają wyciągać wnioski dotyczące wykorzystania czasu pracy przez ludzi i przedmioty (takie jak wózki widłowe i inne) w powiązaniu z zadaniami i stanowiskami. Moduł zawiera zestawienia, wykresy, tworzy łatwe do interpretacji wskaźniki.

Zobacz więcej

MODUŁ OCENY I MOTYWACJI

Moduł umożliwia automatyczną ocenę pracownika i przydzielanie punktów motywacyjnych. Ocena ta może być prezentowana na ekranie karty.

Zobacz więcej

MODUŁ WIZYTÓWKI – IDENTYFIKATORA

Moduł umożliwia graficzne definiowanie wizytówek – identyfikatorów pracowniczych - także z użyciem zdjęć i grafiki.

MODUŁ EWIDENCJI PRACOWNIKÓW

Moduł umożliwia wprowadzanie pracowników i przydzielanie ich do kart.

MODUŁ TEMPERATURY I ŚWIATŁA

Moduł pozwala gromadzić dane o temperaturze oraz oświetleniu pochodzące z kart i prezentować je na wizualizacjach i wykresach, a także uwzględniać w analizie wykorzystania czasu pracy.

MODUŁ LOKACJI PRACOWNIKÓW

Moduł umożliwia przeglądanie danych na temat lokacji pracowników na tle mapy przedsiębiorstwa, na przykład w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego. Dane lokacji mają charakter orientacyjny, z dokładnością do strefy. Moduł umożliwia przeglądanie analiz wykorzystania miejsc.

Zobacz więcej

MODUŁ KOMUNIKACJI TIMATE

Moduł umożliwia wysyłanie komunikatów na karty. Obsługuje również przywołania z kart oraz SMS-y (dla centralki CT-ET-GSM). Komunikaty mogą być dostarczane z zewnętrznych systemów poprzez API.

Zobacz więcej

MODUŁ WSPOMAGANIA BHP

Moduł umożliwia zarejestrowanie sytuacji wypadkowych, upadków karty i uderzeń w kartę (w tym uderzeń w przedmioty, np. wózki widłowe). Tworzy również infrastrukturę przycisku SOS na karcie. Pozwala na śledzenie użycia środków ochrony osobistej. Całość informacji na temat bezpieczeństwa oraz analizy prezentowane są we wspólnym panelu z automatyczną sygnalizacją alertów.

Zobacz więcej

MODUŁ INFRASTRUKTURY TIMATE

Moduł umożliwia rejestrację centralek i routerów, rejestrację kart i sterowników. Monitorowanie parametrów pracy sieci i poszczególnych urządzeń, wizualizację sieci radiowej. Moduł pozwala zdalnie aktualizować całą infrastrukturę TIMATE.

Zobacz więcej
Dostępne w wariantach OPEX i CAPEX

Dostępne są też dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność TIMATE:

MODUŁ ZADAŃ TIMATE

Moduł umożliwia tworzenie i wysyłanie na karty listy zadań, zleceń, wytycznych, zamówień itp. do wykonania. Listy zadań mogą być pobierane poprzez API z zewnętrznych systemów.

Zobacz więcej

MODUŁ PRACY ZDALNEJ

Moduł umożliwia nadzorowanie pracowników pracujących poza infrastrukturą systemu TIMATE tylko przy pomocy samej karty. Dzięki modułowi możliwe jest rejestrowanie przez pracownika pracy zdalnej wykonywanej w domu lub poza firmą z potwierdzaniem intensywności ruchu i lokalizacji (z użyciem GPS smartfona i NFC).

Zobacz więcej

MODUŁ EWIDENCJI PRZEDMIOTÓW

Moduł umożliwia wprowadzanie przedmiotów, takich jak środki ochrony osobistej, pojazdy (np. wózki widłowe), narzędzia, maszyny, oraz przydzielanie ich do kart.

MODUŁ LOKACJI PRZEDMIOTÓW

Moduł umożliwia przeglądanie danych na temat lokacji przedmiotów (takich jak wózki widłowe czy wyposażenie na tle planu pomieszczeń) na tle mapy przedsiębiorstwa. Moduł umożliwia przeglądanie analiz wykorzystania miejsc.

MODUŁ NADZORU EKIP W TERENIE

Moduł umożliwia zbieranie poprzez siec GSM danych z centralek typu CT-ET-GSM zamontowanych na samochodach lub stojakach w celu kontrolowania ekip pracowników pracujących w terenie (np. w pobliżu samochodu) lub na placu budowy. Moduł prezentuje dane lokalizacyjne z GPS-a w centralce na tle mapy.

Zobacz więcej

MODUŁ PANELU INTERNETOWEGO TIMATE

Moduł tworzy panel na stronie internetowej z informacjami z systemu TIMATE. Panel ma dwa tryby: dla pracownika i pracodawcy. Umożliwia przeglądanie danych RCP, zadań, a w trybie pracodawcy także zarządzanie systemem.

MODUŁ WSPOMAGANIA EWAKUCAJI

Moduł umożliwia zdefiniowanie wydzielonych centralek do monitorowania punktów zbiórki ewakuacji. Moduł pozwala rozpocząć proces ewakuacji, wysyłając komunikat na karty pracowników. Następnie monitoruje liczbę osób w obiekcie i ewakuowanych, prezentując procentowe zestawienia i szacując tempo ewakuacji. Po zakończeniu ewakuacji dostępne są raporty podsumowujące, potrzebne przy rozliczaniu ćwiczeń ewakuacyjnych.

MODUŁ ADMINISTRACJI SYSTEMEM

Moduł umożliwia tworzenie grup pracowników i szczegółową konfigurację uprawnień dostępu do danych i funkcji w poszczególnych modułach dla grup pracowników lub poszczególnych pracowników. Moduł tworzy zastępstwa pomiędzy pracownikami, umożliwiając przejęcie uprawnień. Moduł tworzy historię działań w systemie i wspomaga administrację związaną z RODO.

MODUŁ WIELU LOKALIZACJI

Moduł umożliwia tworzenie kolejnych lokalizacji (budynków, miejsc), w których znajduje się przedsiębiorstwo. W każdej lokalizacji znajduje się osobna podsieć radiowa, osobno podłączona do Internetu, dlatego poszczególne lokalizacje mogą być w dowolnym miejscu. Karty mogą korzystać z wielu lokalizacji i pracować w dowolnej z nich.

MODUŁ WIELOJĘZYKOWY

Moduł umożliwia przełączanie języków na karcie i w systemie osobno dla każdego pracownika. Bez modułu system TIMATE pracuje w jednym wybranym języku (z dostępnych).

MODUŁ DANYCH POGODOWYCH

Dostarczanie danych pogodowych do wykresów i analiz. Moduł umożliwia dostarczanie danych pogodowych do kart C2 i C3 dla pracowników pracujących na zewnątrz.

MODUŁ API TIMATE

Moduł umożliwia tworzenia Web API do integracji z innymi systemami informatycznymi. Umożliwia wykonywanie komend pobierających i ustawiających dane oraz pozwalających na interakcje z urządzeniami elektronicznymi systemu TIMATE.

Zobacz więcej

Zobacz, jak wygląda narzędzie do analizy wykorzystania czasu pracy

To jedno z wielu narzędzi, jakie dostępne są w aplikacji TIMATE. Aplikacja pracuje pod Windows. Posiada szereg funkcji do przeglądania i analizy danych dla kierowników oraz do nadzoru systemu dla informatyków. Aplikacja umożliwia obsługę uprawnień, pracuje zdalnie i jest wielojęzykowa.

Zobacz, jak wygląda panel WWW

To uproszczona wersja aplikacji uruchamiana w przeglądarce internetowej smartfona po zbliżeniu karty do NFC. Aplikacja w tej wersji nie wymaga instalacji oprogramowania na smartfonie. W panelu WWW pracodawca może skonfigurować pracownikowi dostęp do informacji o czasie pracy, zadaniach i innych. Wszystko to działa podobnie jak w aplikacjach treningowych dla zegarków sportowych.

Każda zarejestrowana w systemie TIMATE karta C1, C2, C3 wymaga osobnej licencji. Sprawdź, jakie są wersji systemu TIMATE.